POTVRDENIE CENOVEJ PONUKY - ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
 
odsúhlasená na základe akciovej ponuky z e-schopu shop.rcdesign.sk 
 
Dodávateľ:RC design s.r.o.  Hŕbky 520/16 Šuňava - Nižná Šuňava 059 39, IČO: 46 883 657, IČ DPH: SK 2023857196
 
PREDMET OBJEDNÁVKY
 
Objednávateľ touto záväznou objednávkou objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stolárskych výrobkov a to objednávku na výrobu  eurookien v zmysle konečnej dohodnutej ceny z e-schopu.
 
CENA DIELA

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa ustanovení zákona o cenách a v zmysle obojstranne odsúhlasenej platnej cenovej ponuky z e-schpu.
Cenu nemožno meniť taktiež ani tvar, rozmery , farbu, množstvo, iný druh materiálu alebo technické riešenie ako je v objednávke.
 
DOBA PLNENIA A DODANIE.
 
Zhotoviteľ vykoná dodávku eurookien v lehote do 8-10 týždňov.
Doprava bude zabezpečená prepravnou spoločnosťou jej cena bude účtovaná podľa platných cenníkov prepravnej spoločnosti a hradí si ju objednávateľ.
                                               
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zálohu vo výške 100% a uhradí ju prevodom na účet RC design s.r.o. Slovenská sporiteľňa 5036419148/0900 IBAN SK87 0900 0000 0050 3641 9148 na základe vystavenej faktúry .
V prípade odstúpenia od objednávky zo strany objednávateľa po začatí výroby diela zhotoviteľom, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi všetky účelne a preukázateľne  vynaložené náklady (materiál, ušlý zisk, strata času, náhrada mzdy, doprava).
 
ZÁRUKY A VADY DIELA
 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má parametre podľa platnej certifikácie.
Záruka zhotoviteľa na zhotovené výrobky je 2 rokov. Objednávateľ zhotovené dielo prevezme a zhotoviteľ odovzdá na základe preberacieho protokolu. Objednávateľ pri zistení chýb dodaného výrobku je povinný písomne reklamovať ihneď bez zbytočného odkladu u zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady na dodanom diele, pokiaľ tieto vznikli následnou montážou ,stavebnou alebo inou technickou činnosťou v objekte po inštalácii výrobkov.
Ďalej zhotoviteľ nezodpovedá za následne vady výrobkov, pokiaľ objednávateľ nedodržal podmienky ustanovené v návode na prevádzku a údržbu , ktoré dostane pri odovzdaní výrobkov.
    
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Právne vzťahy medzi obchodnými stranami ako aj ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
Obchodné strany prehlasujú, že túto objednávku uzavreli slobodne, vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto objednávke sú možné len písomnou formou po odsúhlasení a podpísaní oboma obchodnými stranami.
Objednávka je vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom po potvrdení každá zo zmluvných strán  dostane jedno vyhotovenie.
Objednávka je platná a účinná dňom objednania z e-schopu www.rcdesign.sk objednávateľom.